PHUN THUỐC KHỦ KHUẨN VÀ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID 19 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGỌC SƠN

THỰC HIỆN LẤY MẪU VÀ PHUN THUỐC KHỬ KHUẨN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGỌC SƠN KHI PHÁT HIỆN F0